a – archives – Yom Kippur – Leonard Cohen im Yom Kippur Krieg